Imolai Judit, Nap-Pálya Alapítvány

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztató 2018.

Hatályos: 2018. május 25-től. Érvényes: Visszavonásig.

Kedves Vendégem,

Kapcsolatunk a bizalmon alapul. Kölcsönösen hiszünk abban, hogy bízhatunk egymásban és közös munkánkat tekintve hiszünk a bizalmi légkörben, etikai normákban, mely a tanácsadói hivatásban szigorúbb, mint a mindenkori törvényi szabályozás. Természetesen a jogi normáknak eleget teszünk, ezért alapelveinket ebben a szabályzatban írásba is fektetjük a törvényes kereteknek megfelelően.

Maradjunk kapcsolatban! 2018. május 25-től az Európai Unió egységes adatvédelmi szabályozása a GDPR (General Data Protection Regulation) Magyarországon is életbe lép, ennek megfelelően szabálykövető emberekként és szervezetként mi is frissítjük adatvédelmi szabályzatunkat.

Adatvédelmi szabályzatunk elérhető és elolvasható megtalálható ebben a közzétett formában. Ebben részletesen leírjuk, hogy – ahány ház annyi szokás – , nálunk hogyan használjuk, és milyen módon védjük az együttműködésünk során hozzánk került adatokat, és személyes adatkezelési jogaiddal hogyan élhetsz.

Ebben az iratban, a Nap-Pálya Alapítvány Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat és Tájékoztatóban (továbbiakban: NAPAVASZT) összefoglaljuk az érthető lényeget csakúgy, mint a törvényi hátteret.

Mi a GDPR szabályzat?

A technika mai hihetetlen fejlettsége miatt rendkívül sok személyes adat kerül ki egy emberről a szolgáltatások igénybevétele és termékek vásárlása kapcsán. A GDPR szabályzat egy egységes uniós elv, amelynek célja, hogy az emberek jobban megismerhessék, hol és milyen adatok vannak tárolva személyükről, és élhessenek a saját adataik feletti rendelkezési jogukkal. A 2018. május 25-től hatályos szabályzatnak köszönhetően tudhatod, kinél milyen adatod van, és biztos lehetsz arról, hogy az adataidat csak arra használják fel, amire kiadtad, továbbá adataid nem kerülnek olyan kezekbe és célra, amire nem szeretnéd.

Személyes adataidat, mint adatkezelő – én, Imolai Judit mint magánszemély, illetve a Nap-Pálya Alapítvány mint szervezet (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u. 2. 8./88.) kezeljük. Az adatkezelő természetes vagy jogi személy, amely önállóan vagy más partnerekkel együtt (például internet hálózat kezelő cégek, futár cégek) dolgozunk az adatokkal munkánk elvégzése – tehát amiért hozzám fordultál – céljáért.

Mi ennek a szabályzatnak a célja, és milyen törvényeken alapul?

A NAPAVASZT írott formájának, mint szabályzatban az a célja, hogy egy egységes leírott szövegben meghatározzuk az adatkezelési törvényben foglalt fogalmakat, az adatkezelő személyét, a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját. Biztosítjuk az adatbiztonság követelményeit, érvényesülését. Tiszteletben tartjuk a személyes adatokat, és az adatkezelés során megvalósul az adatok védelme, és a magánszemélyek számára az adatok feletti rendelkezés joga.

A NAPAVASZT rendelkezéseinek írásba fektetésekor kifejezetten tekintetbe vettük az alábbi törvényeket és rendeleteket:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)
 • 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról (a továbbiakban: „Pp.”)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”)
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény a számviteli bizonylatok (számlák, nyugták) kiállítását és megőrzését illetően.

Fogalmak, értelmező meghatározások

 1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
 2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
 3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
 5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.
 6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
 7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Az adatkezelő megnevezése, kik vagyunk:

Működtető: Nap-Pálya Alapítvány

Ügyvezető: Imolai Judit

Adószáma: 18650332-1-42

Bírósági Nyilvántartási száma: 01-01-0012064

Kereskedelmi illetékes regisztráló szerv: Budapest-X. Kőbányai Hatósági Iroda

Bankszámlaszáma: OTP 11714006-20460121-00000000

Székhely cím: 1106 Budapest, Gyakorló u. 2.

Kapcsolattartás e-mail cím: judit.imolai@gmail.com

Kapcsolattartás telefonszám: (+36) 20/9462293

Adatkezelési nyilvántartási száma: –

(A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.)

Milyen adat csatornákat és felületeket kezelünk?

 • Személyes kapcsolatok, bejövő ügyfél megkeresések eredményeként – élő offline formában
 • Telefon kapcsolatok, bejövő ügyfél megkeresések eredményeként
 • Honlapok:

www.astrologia.hu www.holdasszony.hu www.kapcsolat-klinika.hu www.imolaijudit.com

 • Social media felületek:

honlapjainkhoz kapcsolódó Facebook oldalak és csoport, Youtube csatorna

Milyen adatokat gyűjtünk kapcsolattartásunk során, és milyen célra van ezekre szükség?

Amikor kapcsolatba kerülsz velem – Imolai Judit mint magánszemély, illetve a Nap-Pálya Alapítvány (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u. 2. 8./88.) – , az alábbi adatokat adod meg önkéntesen, hogy szolgáltatásainkban vagy termékeinkből részesülhess:

Amikor konzultációra, foglalkozásra érkezel (például sorselemzés konzultációt kérsz), terméket vásárolsz (például Holdnaptárt veszel), bejelentkezel, regisztrálsz (például csoportfoglalkozásra iratkozol), akkor saját döntésed alapján magadról adatokat közölhetsz, hogy a saját szükségleteid szerint személyre szabottan dolgozzunk.

Szabad akaratodban áll megadni személyes adataidat, így neved, születési idődet, életesemény adataidat és fordulópontokat, sors mérföldköveket és eldöntendő témáid történeteidnek részleteit. Megadod szükség szerint neveden kívül bejelentkezési formádnak megfelelően elérési telefonszámodat, elektronikus elérési címedet, számlázáskor könyvelési célokra számlázási címedet, banki fizetéskor az átutaláshoz használt számlád számát.

Foglalkozás típustól függően saját témádnak és céljaidnak függvényében szabad megfogalmazásban írásban vagy szóban feltárhatod, milyen élethelyzetben vagy, és ezen tények, érzelmi körülmények alapján hogyan tudunk jól haladni az elérendő célodért.

Az írott illetve mondott tényeket titoktartással kezeljük, erre saját etikai nyilatkozatban megfogadott elveket érvényesítünk, azt harmadik félnek nem adjuk ki és társasági érdeklődésre nem mondjuk el.

Ha online felületen kerülsz kapcsolatba velünk, akkor a weboldalakon és böngészőkben (Google kereső és levelező, Facebook, és más rendszerek) automatikusan működnek a felhasználói szokásokat regisztráló, mérő és elemző automatizmusok, amelyek működésére nekünk nincs ráhatásunk. Ha szeretnéd ezek működését ismerni, az érintett felületek adatvédelmi elveit szükséges tanulmányoznod, az írott elvek és nyilatkozatok mindegyik nagy szolgáltató fő oldalán egyszerűen elérhetően láthatóak. A velünk Imolai Judit mint magánszemély, illetve a Nap-Pálya Alapítvány (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u. 2. 8./88.) kapcsolatban álló külső szolgáltatók listáját alább leírjuk.

Saját kezelésünkben álló kommunikációs csatornáinkon, személyesen, szóban, telefonon, e-mailben, internetes weboldalainkon mi a következő adatokat regisztráljuk és kezeljük:

Igénybe vett szolgáltatás vagy termék esetében megadott vevő név, telefon, e-mail cím, szállítási cím, vevő közlemények és kérések (ha van), születési idő és hely adatok, hozzánk fordulás motivációjának leírása (miért szeretnél kapcsolatban lenni, mi a kérésed, kívánságod, milyen témában dolgozunk).

Személyes és közösségi foglalkozásokon (konzultáció, csoportfoglalkozás, rendezvény esemény, közösségi média esemény) a foglalkozás vezető vagy megbízottja által készített írott jegyzet, haladási napló, hangfelvétel, kép, vagy rögzített film felvétel készülhet. A rögzítés, felvétel készítés előtt a résztvevőnek joga van eldönteni a személyes részvételét vagy az adott eseménytől való távol maradását. A rögzített kép (foto), hang és film felvételeket tároljuk, a média elemek rögzítése tárolása és kezelés célja a későbbi tapasztalatgyűjtés, információterjesztés, közösségi ismeretterjesztés (oktatás) illetve marketing célok (megismerhetőség biztosítása). Minden felvétel előtt és után jelezhető a média rögzítéshez való hozzájárulás, az ellenzés formája a távolmaradás. A részvétel egyidejűleg ráutaló magatartás, mint a média használatához való beleegyezés. Egyéni foglalkozásokon szóbeli szerződés formájában történik a végzett munka (például rajz, szerep- és színjáték) megörökítése képi formában (foto, film), vagy a beszélgetés rögzítése hangrögzítésre alkalmas eszközzel (például magnetofon, diktafon, okostelefon). A további használat és tárolás illetve kezelés kölcsönös megegyezés, szóbeli szerződés formában történik, a cél mindenkor a szakmaiság, a fejlődés és épülés.

Amennyiben vendégünk (kliens, tanácskérő, hallgató) készít felvételt magánórán, csoportórán vagy nyilvános rendezvényen, annak felhasználási célja kizárólag a személyes tanulási, önismereti célok lehetnek, a készítéshez kölcsönös megegyezés szükséges, a rögzített anyagok társasági vagy kereskedelmi terjesztése nem megengedett tehát tilos és jogi intézkedéseket von maga után. Ezen elveket foglalkozás kezdés előtt szóban is megbeszéljük és csoport esemény alkalmával minden jelenlévő egyidejű megegyezésén alapul az adatok illetve történések rögzítése. Előfordulhatnak olyan magánéleti, lelkileg igen intim témák, amikor az írott jegyzetelés mellőzését is kérjük. Vannak olyan foglalkozások, ahol titoktartás vállalását is magában foglaló regisztráció aláírását kérjük.

A beiratkozás esetenként szóban esetenként írásban történik meg, a kapcsolódó adat tartalmú hordozókat papír formában illetve elektronikusan tároljuk, a tárolás hozzáférhetetlenségéről gondoskodunk (jelszóval védett eszközök, vírusirtó, tűzfal, zárt szekrény, zárt székhely iroda). Vendégünk (kliensünk, tanítvány, résztvevő) saját belátása és szabad akarata alapján dönt, hogy részt vesz-e az adott témában, és közöl-e szükséges ehhez kapcsolódó információkat. Egyetlen vendégünk sem köteles személyes adatokat közölni, bármely érdeklődőnknek jogában áll programjainktól távol maradni. Vendégünk bármikor kérheti regisztrált e-mail címének törlését, vagy közösségi média csoportból való kilépését, ezek azonnali önkezű intézése is biztosított és ingyenes. Nem tudjuk törölni az olyan adatokat, amelyeknek tárolására törvények vagy rendeletek köteleznek, például kötelezően tárolandó könyvelési számlázási információk, készletnyilvántartással kapcsolatos adatok.

A beérkezett személyes adatokat papíron rögzített formában (jegyzetelve), elektronikusan rögzített formában (e-mailben), elektronikusan érkezett formában (web adatlapon) fogadjuk és tároljuk. A tárolás formája fizikai formában, irat aktában, elektronikus formában számítógépen történik. A tárolás ideje a munkakapcsolat fennállásának időperiódusa (milyen ügyben dolgozunk és az a téma, mint munkakapcsolat meddig tart).

A tárolást az ügy fennállásáig végezzük és az anyagokat azután töröljük, a papír formátumú anyagokat iratzúzó berendezéssel megsemmisítjük, az elektronikus fájlokat visszaállíthatatlanul töröljük. Bármely munkakapcsolat során munkafolyamat közben is kérheti kliensünk, hogy anyagát töröljük, és ilyen igény esetén ezt haladéktalanul indokláskérés nélkül megtesszük.

A személyes adatok törlésének kérését írásban e-mailben lehet kezdeményezni, vagy hírlevél feliratkozás esetén saját kezűleg is lehet regisztrációt törölni. Nem törlünk olyan adatokat, amelyekre megőrzési kötelességünk van, például számlázással kapcsolatos információk.

Nem folytatunk kamerás megfigyelést, nem üzemeltetünk videokamerás biztonsági rendszert, és nem rögzítünk hangfelvételt telefonos beszélgetések során.

Bármilyen adatokkal kapcsolatos kérdés, vagy kezelési igény esetén írott kezdeményezést kérünk, és erre 30 napos visszajelzési időt vállalunk.

Titoktartás speciális esetei:

Vendégeink, klienseink felismerhetetlenségének biztosítása mellett egyes élettörténeti eseteket (sztori) oktatási és ismeretterjesztési célra felhasználunk. Nyilvános média és közösségi szerepléseinket referenciaként felhasználjuk.

Személyes adatokat és aktákat harmadik félnek nem adunk ki semmilyen esetben, kivéve bíróság felől érkező jogerős megkeresés. Hivatásbeli vállalt titoktartási hozzáállásra hivatkozva a tanúvallomás tételt kerüljük. Ön- és közveszély esetén kompetenciánk határára hivatkozunk és az érintetteket professzionális szakemberhez orientáljuk.

Hogyan kezeljük, tároljuk, mire használjuk, és hogyan védjük az adatokat?

Az adatokat mint adatkezelő – Imolai Judit mint magánszemély, illetve a Nap-Pálya Alapítvány (székhely: 1106 Budapest, Gyakorló u. 2. 8./88.) – fizikai formában és elektronikusan tároljuk. Az adatkezelés, adattárolás helyszíne egyrészt fentebb pontosan megjelölt székhelyünk címe, másrészt a velünk együttműködő szolgáltatók.

Személyes adatokat természetes személyekről kezelünk és tárolunk a szolgáltatásaink természetének megfelelően. Internetes oldalainkon és közösségi platformjainkon tartalmakat biztosítunk, hírlevelek teszünk elérhetővé illetve szolgáltatások, termékek vásárlását tesszük lehetővé. A hírlevél feliratkozás és leiratkozás ingyenes, a közölt adatokat nem ellenőrizzük, nem adjuk tovább. A regisztráció során egyrészt személyes adatokat kérünk (név, e-mail cím, születési adat), másrészt önként közölt kommentár (miért érdekli?) írható szabadon. Reklámfelhasználásra, ügynöki tevékenységre más cégnek nem adunk át adatokat.

Cookie-k: a Weboldalainkon tett látogatások során küldünk egy vagy több cookie-t (ezek kis információcsomagok, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával, ezzel annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint a felhasználói szokások hatékonyságának mérése érdekében működnek.

A felhasználónk mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

Az adatkezelés jogalapja az ügyfelünk önkéntes hozzájárulása, a hozzájárulást az adatkezelést tekintve a jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával a felkeresésünk vagy a weboldalunk használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az adatok beírása kifejezett és önkéntes hozzájárulást jelentenek ahhoz, hogy híreket, információkat küldünk a megadott elérhetőségre. Az adatkezelés célja a munkakapcsolatunk természete miatt szükséges tartalomszolgáltatás és az ezzel összefüggő egyéb információk megadása. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tároljuk.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímeket (e-mail címek) arra használjuk, hogy kapcsolattartási célokat valósíthassunk meg. Csak olyan ügyfeleknek küldünk hírleveleket, akik 1) személyesen kapcsolatba kerültek velünk konzultáción, rendezvényen 2) saját magukat regisztrálják – ezzel az adatkezeléshez kifejezett hozzájárulásukat adták.

A hírlevél szolgáltatásról bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül le lehet iratkozni. A leiratkozás történhet egyetlen lépésben, a hírlevélben található linkre kattintással, illetve leiratkozhat a feladó címre visszaküldött e-mail formájában is. Ebben az esetben haladéktalanul töröljük a nyilvántartásából cím adatokat.

A megadott telefon adatok kapcsolattartási célokat szolgálnak.

A megadott személyes adatokat számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülőadatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációsrendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál – pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése, utólagos ellenőrzése, és ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

Soha nem vásárolunk címeket és személyes adatokat, mi ügynöki marketing eszközökkel nem dolgozunk és nem dolgoztatunk.

Weboldalaink független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok kinyerése érdekében igénybe vesszük a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a GoogleInc. Adatvédelmi irányelve, amely a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. Weboldalaink felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához is hozzájárul.

Szolgáltatók, akik velünk kapcsolatban állnak és érintettek az adatkezelésben:

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – levelezés, statisztikai szolgáltatások

Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) – közösségi oldalak, csoport, statisztikai szolgáltatások

GoDaddy Operating Company, LLC. Hansestr. 79, 51149 Cologne, Germany. Phone: (480) 505-8877 E-mail: privacy@godaddy.com – domain és tárhely szolgáltatások

Aznap Civilekért Nonprofit Bt. – könyvelés, számviteli szolgáltatások

Székhely: 1117 Budapest, Október 23-a utca 14. Képviselője: Rácz Gyula

Adószám: 24855134-1-43 Telefon: 70 397 4645 E-mail: info@aznap.hu

MPL – futárszolgáltatás, csomagszállítás

Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. Cégjegyzék-szám: Cg. 01-10-042463, Adóigazgatási szám: 10901232-2-44, Statisztikai számjel: 10901232-5310-114-01) mint az MPL szállítási rendszer üzemeltetője.

Budavári László – web programozás, tárhely szolgáltatás admin feladatok

Székhely/postázási cím: 1194 Budapest, Nádasdy u. 125/B I/3.

Adószám: 63191310-3-43 Telefonszám: 06-30 820-1008

E-mail cím: laszlo.budavari@asztralfeny.hu

Hetzner Online GmbH – Az adatok fizikai tárolásának helyszíne

Industriestr. 25. 91710 Gunzenhausen, Németország, Tel .: +49 (0) 9831 505-0

Contabo GmbH – Szervertárolás helye

Aschauer Straße 32a, 81549 Munich, Germany, www.contabo.com

 

Jogorvoslati kérdések:

Ügyfelünk bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.

Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat: az Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.)

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1 391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Web: naih.hu

Adatkezelési nyilatkozat

Mint adatkezelő kötelezzük magunkat, hogy szolgáltatóként gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megteszünk annak érdekében, hogy megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezzük magunkat arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítjuk vagy átadjuk, ugyancsak felhívjuk ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen NAPAVASZT szabályzatot egyoldalúan módosítsuk. A módosítás hatályba lépését követően az ügyfél a szolgáltatások használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat. Magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el a NAPAVASZT tartalmát, és felelős kötelezettséget vállalunk arra, hogy az adatkezelés megfelel az itt leírtak szerinti vállalásoknak és előírásoknak.

Amennyiben az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakkal vagy az általunk megvalósított adatkezelésekkel összefüggésben további kérdés merülne fel, úgy az alábbi elérhetőségen állunk rendelkezésre:

Telefon: +36 209462293 E-mail: judit.imolai@gmail.com

Kelt Budapesten, 2018. május 25-én, érvényes visszavonásig.

Imolai Judit Ügyvezető Kurátor